FOREDRAG

Ultrakort om

KULTURENS ROLLE I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OG HANDEL

Foredragsholderen er uddannet cand. mag. i russisk og serbokroatisk og HD i udenrigshandel – begge på Aarhus Universitet

Foredragets indhold og længde?

Der findes ikke nogen entydig definition af kultur, men mange forsøg herpå.

Historisk set opstod ordet ”cultura” i det gamle Rom. I Renæssanceperioden overtager den humanistiske intelligentsia begrebet uændret og forstår fortsat ved ”cultura” litteratur og kunst – ARTIUM ET CULTURA LITTERARUM HUMANIORUM.

I det 19. århundrede stredes filosofferne og de lærde om hvorvidt kultur og civilisation var synonymer. To fremtrædende hollandske forskere (antropologer) Kroeber og Kluckhohn identificerede under deres arbejde i 1952 ikke færre end 164 forskellige definitioner på kultur. De fandt ingen af definitionerne rammende og lavede selv definition nr. 165.

I den efterfølgende periode har flere forskere, herunder den fremtrædende amerikanske forsker og universitetsprofessor Vern Terpstra, fundet Edward Burnett Tylors definition på kultur for rimelig og dækkende. Her citeres den i sin helhed: ”Culture or civilization taken in it’s wide ethnographic sense is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society” (kultur eller civilisation betragtet i dets brede etnografiske betydning er et helhedskompleks, der omfatter viden, tro, kunst, moral, love, sædvaner og alle andre evner og vaner, som opnås af en person som medlem af samfundet).

Hvis andet ikke er aftalt, vil der i forbindelse med foredraget udover gennemgangen af emnet være plads til uddybende præsentation af følgende nøglebegreber – rettere sagt succesparametre – inden for international handel og samarbejde:  

  • Tillid
  • Arbejdsmoral (forveksles undertiden med arbejdskultur)
  • Handelsmoral (forveksles undertiden med handelskultur)
  • Religion
  • Sprog

Varighed: I alt 2 timer á 45 minutter.

Hvem kan få gavn af foredraget?

Primært ledere i internationalt orienterede danske virksomheder.

Hvorfor kan foredrag om kulturens betydning i international handel og samarbejde anbefales?

Den korte begrundelse er som følger:

  • Kulturforskelles ENORME betydning for internationalt handelssamarbejde opdagede foredragsholderen i forbindelse med sit tolkearbejde for danske virksomheder i slutningen af 1970-erne. Interessen for dette emne voksede i de efterfølgende år, og førte til valget af ”Eksterne miljøfaktorer og kulturens indflydelse på afvikling af internationale handelstransaktioner” som tema for hans speciale i udenrigshandel på Handelshøjskolen i Aarhus i 1987;
  • Gennem foredragsholderens 35-årige erhvervsengagement i internationalt handelssamarbejde i form af eksportsalg, realisering af turnkey-projekter og etablering af joint-venture og datterselskaber i udlandet har han altid befundet sig i en situation, hvor han har haft rolle som brobygger eller bindeled mellem dansk og udenlands kulturbetinget tankegang og handlemåde. En enkelt gang gik det så godt, at han fik en medalje derfor. Hvis man undervurderer problemet, kan man – sagt på godt jysk – regne med, at det vil blive træls og bøvlet;
  • Udover at have teoretiske og praktiske forudsætninger til at udtale sig om emnet, har foredragsholderen ”begge ben” i både dansk og fremmed kultur.